सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई
राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन सन्मान योजना
आधार वेरीफिकेशन